Archive for the Typy osobowości dla menedżerów Category

Typ intuicyjny (N) z przewagą uczuć (F)

Tacy ludzie lubią miejsca pracy, gdzie są wymagane kontakty z wieloma osobami, zarówno w samej firmie, jak i poza nią, czyli z klientami bądź dostawcami. Są wspaniali jako sprzedawcy, przełożeni pracujący bezpośrednio z grupą ludzi, doradcy, negocjatorzy, nauczyciele, ludzie zajmujący się sondażami wszelkiego typu — od badania opinii publicz­nej po zbieranie informacji do artykułów dziennikarskich, w wielu zawodach w sektorze usług. Lubią rozmawiać z in­nymi ludźmi, a ich efektywność organizacyjna jest równo­znaczna z lojalnością.

Typ intuicyjny (N) z przewagą uczuć (F), inaczej zwany typem NF, jest oparty na osobistej charyzmie menedżera. Wyróżnia się darem pozyskiwania i zjednywania sobie ludzi, opiekuje się powierzonymi mu osobami oraz dba o ich potrze­by. Jego styl decyzyjny określa się jako heurystyczny. Podjęcie dobrej i prawidłowej decyzji oznacza u niego uwzględnie­nie potrzeb ludzi. W firmie tacy jak on funkcjonują podob­nie jak organizatorzy okrzyków, fal i oklasków wśród kibi­ców na trybunach. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Prezentacja własnych pomysłów

Przy pre­zentacji swych pomysłów często używa metafor i analogii. Doskonale radzi sobie w dziedzinie zarządzania, w szczegól­ności na szczycie firmy. Umie swoją firmę zareklamować i ko­rzystnie sprzedać klientom, pracownikom, organom samorzą­dowym i innym instytucjom. Bardzo dobrze reprezentuje firmę jako członek organizacji i zrzeszeń, o ile ma dostatecz­nie dużo przestrzeni, może się bowiem nagle wzburzyć, kiedy stwierdzi, że ogranicza go zbyt wiele niepotrzebnych barier. Dopóki w zakładzie nie ma menedżerów typu NF, często atmosfera w pracy jest odbierana jako zimna, sterylna, nudna i bez zawirowań. Menedżerowie typu NF to typowi trenerzy i przywódcy. Potrafią zaktywizować drzemiący w ludziach potencjał. Szczerze kibicują swoim podwładnym, życzą im rozwoju i awansu, pomagają im w tym i cieszą się z sukce­sów. Pracując na stanowiskach kierowniczych, skupiają się właśnie na tym aspekcie często nawet kosztem rozwoju firmy i bezpośredniej troski o wyniki gospodarcze. Wyszukują, znajdują i rozwijają w ludziach wszystko, co w nich naj­lepsze, reagują z uczuciem na pozytywne efekty i na zasa­dzie sprzężenia zwrotnego efekty te zwiększają.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Człowiek N F

Ich słabym punktem może być to, że czasem przy podej­mowaniu decyzji postępują zgodnie z osobistymi preferen­cjami, a nie na podstawie obiektywnych wskaźników, mogą więc być krytykowani za kumoterstwo. Pracują na zasadzie erupcji energii podsycanej zapałem, ale czasem potrzebują przerwy na odpoczynek i odzyskanie sił. Jeżeli mają być w pracy wydajni, wymagają nieustannego wsparcia zarów­no od przełożonych, jak i podwładnych. Wciąż muszą mieć pewność, że są akceptowani. Ten głód aprobaty może dopro­wadzić do karkołomnych sytuacji, na przykład takich, w któ­rych obie strony sporu liczą na ich szczególne wsparcie. NF bardzo dobrze odgadują i rozumieją emocje innych ludzi, do tego stopnia, że będą starać się poczuć się w ich skórze i pomóc im. To również może stwarzać problemy, zwłaszcza kiedy pracują na kierowniczych stanowiskach. Z tym wiąże się to, że czasami poświęcają zbyt wiele czasu na zyskiwanie akceptacji innych oraz sprawdzanie, czy już ją otrzymali.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Kadra kierownicza

Kiedy w kadrze kierowniczej firmy zabraknie typu NT, nie będzie się ona zbyt szybko zmieniać i na skutek tego prędzej czy później osiągnie mniejsze sukcesy niż konku­rencja. Jeżeli pojawią się w firmie, gdzie nade wszystko ce­ni się stabilizację, to odejdą stamtąd albo stworzą wewnętrz­ne ośrodki oporu w formie aktywnej lub biernej. NT czasami pozwalają sobie na odstąpienie od zasad z powodu kaprysu lub nudy. Nowymi przedsięwzięciami zajmują się dla czystej radości i satysfakcji. Jeżeli piastują znaczące funkcje, są in­spiratorami innowacji i zmian organizacyjnych. W relacjach z ludźmi mają zdolność do wytropienia toku myślenia innych i odtworzenia procesów myślowych pro­wadzących do konkluzji. Ze zrozumieniem i przyjaźnią przyjmują pomysły innych pracowników i zajmują w firmie pozycję „championa”, jak nazwali ją Waterman i PetersLubią rozwiązywać problemy, zarówno swoje, jak i innych. Nie traktują tego jako przeszkodę lub trudność, lecz jako sty­mulację i wyzwanie. Mają odwagę i determinację, która wy­pływa z ich wewnętrznego przekonania. Nie zważają na to, że wszyscy wokół twierdzą, że się mylą.


Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Stanowiska kierownicze

Chętnie pracują z ludźmi swojego typu, ale do sukcesu potrzebują również takich, którzy są zdolni do burzliwej dys­kusji, rozwiązywania problemów, negocjowania i przeko­nywania innych. Na kierowniczych stanowiskach powinni ściśle współpracować z ludźmi typu S, którzy potrafią do­pilnować szczegółów ich projektów i wykonywania spraw wykraczających poza ich możliwości. Instynktownie szanują swoich asystentów, którzy potrafią cierpliwie i starannie czytać umowy, prowadzić ewidencję, pilnować terminów, sprawdzać rachunki i wykonywać systematycznie i rutynowo według nich drugorzędne sprawy będące poza zakresem ich możliwości. Ich podwładni dowiedzą się, o co chodzi i w jakim kierunku należy zmierzać, o ile sami się o to zapy­tają. Menedżerowie typu NT są święcie przekonani, że ich pozycja, poglądy i przekonania są tak oczywiste, że nie ma potrzeby ich znowu wygłaszać. Na takie pytanie odpowiedzą szczerze, choć z lekkim zdziwieniem, dlaczego ktoś o to pyta. U swoich pracowników doceniają logiczny sposób myślenia, racjonalność i inteligencję. Nie mają potrzeby tłumienia czy tuszowania ich zasług w tym zakresie. Są uważani za archi­tektów nowych idei w firmach. Potrafią się szybko skupić, aby osiągnąć wymagane wyniki i cele. Lepiej się im wiedzie w firmach z jasno sformułowaną długoterminową strategią niż w tych, które bazują na sztywnym trzymaniu się prze­pisów, ustalonych norm i standardowych metod.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Proces twórczy NT

Do ich słabych stron zalicza się to, że stale trzeba im przy­pominać o obrzędach i rytuałach, które wiele osób uważa za niezmiernie ważne. Ich atencja do tego typu ceremoniałów nie jest zbyt wielka. Nie lubią przesady i emfazy, więc często się zdarza, że zapomną kogoś pochwalić, pomimo że szczerze go szanują i cenią. Jest to związane z tym, że nie umieją chwa­lić innych, ponieważ sami też nie potrafią przyjmować po­chwał. Jeśli są chwaleni, to potrafią w miarę dobrze przyjąć uznanie od ludzi, których sami szanują z jakichś powodów, ale nie od mających jakiś tytuł lub piastujących ważne sta­nowisko. W procesie twórczym NT wykazują niewiarygodną energię gnającą ich naprzód przy wykonywaniu pracy po nowemu i inaczej niż przedtem. Kiedy faza opracowywania nowator­skiego pomysłu jest gotowa, wolą, aby realizacją zajął się ktoś inny. Z uwagi na to, że zajmują się z zasady abstrakcyj­nymi teoriami i koncepcjami, mają skłonności do lekcewa­żenia argumentów opartych na danych. NT obchodzą się przeważnie bez dokładnych dokumentacji i funkcjonują na zasadzie swojej intuicji i przeczuć. Czasami mogą się za­chowywać dosyć szorstko wobec innych osób i brać je pod uwagę dopiero wtedy, kiedy udowodnią one swoje walory intelektualne. W stosunkach międzyludzkich mają często problemy, dlatego że oczekują od innych, że podobnie jak oni „jeżdżą na pełnym gazie”, są zdolni i profesjonalni. Prowadzi to do tego, że stawiają czasem nieodpowiednie żądania w stosunku do innych i do siebie. Często biorą na siebie więcej, niż zdołają unieść.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Wspólne przedsięwzięcie

Kiedy do wspólnego przedsięwzięcia przystępują ludzie o zupełnie innym sposobie postrzegania świata, ludzie siłą rzeczy z przeciwległych stron, to każdy z nich ma tendencję do zauważania tych aspektów, które drugiemu umykają lub które zostały uznane przez niego za nieistotne. Czasem się zdarza, że jednej ze stron trudno jest przyjąć do wiado­mości stanowisko tej drugiej, a co dopiero ją zrozumieć. Faktem jest, że różni ludzie muszą osiągać porozumienie dla dobra sprawy, więc świadomość podstaw różnic pomiędzy nimi może pomóc w przypadku tarć i niesnasek. Mogą so­bie uświadomić, że nie doszłoby do żadnych przykrych incydentów, gdyby wcześniej się lepiej poznali. Kiedy uświa­domimy sobie, że byłoby nienaturalne i nienormalne, gdy­by druga osoba się z nami we wszystkim zgadzała, łatwiej będzie nam znieść brak zgody i mniej będziemy się złościć z tego powodu. To, że ktoś ma inne poglądy niż my, nie jest kwestią buntu, tylko tego, że inni ludzie w odmienny sposób postrzegają świat. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Korzyści z różnic osobowych

Teraz to od nas zależy, czy będziemy potrafili z tych różnic wynieść jakąś korzyść, damy im szan­sę czy też wolimy ugrzęznąć w utarczkach, z których i tak nigdy nie wyjdziemy zwycięsko. Najlepszy sposób, w jaki można wykorzystać te różnice, to zrozumieć i nauczyć się szanować cechy naszego partnera jako zalety, jako coś, czego my nie mamy. Musimy przyjąć do wiadomości, że drugi człowiek jest po prostu inny niż my i ma prawo takim pozostać. Nie ma jednoznacznie złych ani dobrych kombinacji typów i stylów. Każdy zbiór ludzi tego samego typu i grupa osób zupełnie różnych oraz sta­nowiąca jakikolwiek koktajl przeróżnych składników zawsze będzie miała specyficzne zalety i problemy, na przykład duże podobieństwo może z jednej strony zapewnić ład i dobrą komunikację, a z drugiej strony może istnieć coś, czego nikt z grupy nie potrafi dojrzeć lub rozpoznać.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Mocne i słabe strony danego typu

Mocne i słabe strony danego typu mogą być wzajemnie wspierane równie intensywnie. Jest to trochę tak, jak w gene­tyce. Najlepsze wyniki mają swoje źródło w różnorodności, a nie w połączeniu spokrewnionych osobników o podobnym materiale genetycznym. Społeczność osób o zupełnie odręb­nych stylach kognitywnych może mieć problem z porozu­mieniem się lub w ogóle im się to nie uda. Jeżeli jednak pokonają te bariery, staną się wyjątkowo efektywną grupą. Poniższe zestawienie pomoże nam uświadomić sobie, w jaki sposób mogą być dla siebie użyteczne poszczególne typy, u których, jak wiemy, dominują różne funkcje. Wzajemny pożytek dla różnych typów nie ogranicza się oczywiście do myślenia i uczuć oraz intuicji i doznań. W podobny sposób można potraktować relacje pomiędzy ekstrawersją i introwersją oraz ocenianiem i obserwowa­niem.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.