Archive for the Historia i moralność Category

FILOZOFIA DZIEJÓW

Nie każdą refleksję nad dziejami ludzkości, nad losami państw i narodów można prawomoc­nie zaliczyć do filozofii dziejów. Chyba w więk­szości dzieł z zakresu dziejopisarstwa można spotkać uwagi o drogach rozwoju ludów, o pe- riodyzacji dziejów, o szczególnym wpływie pewnych wydarzeń na dalsze losy państw. Re­fleksje te nabierają wymowy filozoficznej do­piero^ wówczas, gdy dotyczą kwestii sensu dziejów jako procesu przemian (tj. ciągu wy­darzeń następujących po sobie i powiązanych w pewien sposób), formułując odpowiedź pozy­tywną bądź kwestionując sensowność historii. Dyskusja nad sensem dziejów ważna jest z co najmniej dwu powodów teoretycznych: 1 — służy określeniu kierunku rozwoju dziejów lub zaprzeczeniu ich ogólnej tendencji i 2 — decy­duje o ocenie wydarzeń i epok i określa kry­terium oceny.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

DĄŻENIE DO SPEŁNIENIA POSTULATÓW

Z dążeń do spełnienia obu tych postulatów powstają koncepcje sensu dziejów, czyli pojęcia lub zasady, w świetle których proces dziejowy ma stać się zrozumiały i moż­liwy do oceny. Filozofia, nawet gdy przeczy ogólnemu sensowi dziejów, usiłuje wytłumaczyć ich przebieg, a zarazem ocenić ich składniki.Intencja rozjaśnienia przemian historycznych przez nadanie lub odmówienie im ogólnego sensu wyznacza kierunek zainteresowań histo­riozoficznych.Powyższe określenie historiozofii nie ogarnia wszelkiej refleksji filozoficznej nad historią Nie jest ono pełną definicją filozofii dziejów .Homija chocby rozważania nad wartością po­znania historycznego i możliwością osiągnięcia prawdy, koncentrując się na opisach przemian historycznych ze względu na ich sensowność bądz jej brak.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

WYZNACZENIE ZAKRESU

Określenie to wyznacza jedynie zakres tematyki tego opracowania. Jego głównv temat można więc określić jako relację o prze­biegu dyskusji nad sensownością historii, świadomie uprawiana dyscyplina filozoficzna pojawiła się dopiero w myśli nowożytnej. Jeden z pierw­szych rozwijał ją włoski myśliciel, działający na przełomie XVII i XVIII wieku, Giambattista  nazywając ją „nauką nową”. Nazwę „filo­zofia dziejów” wprowadził w połowie XVIII wieku znany filozof francuskiego oświecenia yoltaire. Refleksja nad dziejami uniezależniała się stopniowo od wpływów teologii. Laicyzacji tej problematyki towarzyszyło określenie filo­zofa dziejów jako specjalnego działu filozofii, w którym świadomie rozważa się pytanie o sens dziejów i poszukuje jego rozwiązania w anali­zie wydarzeń społecznych i kulturalnych, ich przebiegu oraz powiązań.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

REFLEKSJA NAD DZIEJAMI

Historiozofia wyrosła z refleksji nad dziejami nakierowanej na zro­zumienie ich generalnej tendencji rozwojowej i ocenę wydarzeń historycznych.Nie znaczy to jednak, by problematyka filo­zofii dziejów pojawiła się dopiero wraz z po­wstaniem historiozofii jako względnie samo­dzielnej dyscypliny filozoficznej. Problematyka ta była wcześniejsza od jej uprawiania iako swoistego działu filozofii i od swojej nazwy.Problemy historiozoficzne nie wystąpiły jednak w okresie rozkwitu kultury antycznej, lecz do­piero u schyłku starożytności, a w całej pełni w filozofii chrześcijańskiej. W kulturze staro­żytnej Grecji i Rzymu — kolebce filozofii euro­pejskiej — nie było zrozumienia dla filozofii dziejów, chociaż wydała wielu- znakomitych historyków, jak Herodot, Tucydydes, Liwiusz i in.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

STRUKTURA ANTYCZNEGO MYŚLENIA

W strukturze antycznego myślenia, wspól­nej dla różnych, nawet zwalczających się sta­nowisk, zabrakło przesłanek dla postawienia pytania o sens procesu dziejowego. Fundamen­tem antycznego światopoglądu było przekonanieo    cykliczności wszelkich zmian, o periodycznym powtarzaniu się wszelkich zjawisk z większą lub mniejszą ścisłością. Wieczny, nienaruszalny porządek świata, jego harmonijne piękno, ujaw­niały się w cyklicznej kolejności przemian, gdzie nie było absolutnego początku ‚ ani bez­względnego końca, gdzie kres jednego zjawiska oznaczał początek następnego, był przejściem jednej fazy cyklu w drugą. Pogląd ten wyra­żono w greckim pojęciu Logosu jako wiecznego, nienaruszalnego porządku świata, określającego wszelkie zachodzące w nim zmiany.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

MIERNIK OCEN

Mierników ocen zjawisk społecznych i sensu wszelkich przemian poszukiwano nie w tym, że służą zmianom, lecz w tym, że utrwalają wieczny ład świata. Oceniano je ze względu na statyczny porządek świata. Pomimo dominacji tej statycznej tendencji można odnaleźć u niektórych myślicieli próby ujęć historiozoficznych, w których uświadamia­no sobie, że przemiany społeczne mają własny sens i kierunek. Platon w swym dziele Prawa zawarł koncepcję stopniowej degeneracji ustro­jów politycznych od arystokracji przez demo­krację do ochlokracji i tyranii, od której znowu możliwy był powrót do arystokracji.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

PEWNE PRZESŁANKI

Pewne przesłanki niezbędne do zadania pyta­nia o sens dziejów powstały u schyłku starożytności, przede wszystkim w stoickiej koncepcji natury ludzkiej, wspólnej wszystkim ludziom, panom i niewolnikom, obywatelom i barbarzyń­com. Przekonanie o jedności całej ludzkości sprzyjało powstaniu historii uniwersalnej i wy­różnieniu w niej różnych stadiów rozwoju. Jednak stoicy takiej koncepcji nie zostawili, szerzyli raczej (np. Seneka) pesymistyczną i ka­tastroficzną wizję zbliżającego się upadku do­tychczasowej cywilizacji.Problematyka filozofii dziejów rozwinęła się właściwie dopiero w myśli chrześcijańskiej, a w sposób najpełniejszy u św. Augustyna (354-430), zwłaszcza w jego dziele Państwo Boże –(413—426).

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

BIBLIJNE TEKSTY

Biblijne teksty i koncepcje mówiące o    boskiej kreacji świata z niczego, o skażeniu natury ludzkiej przez grzech pierworodny i o dziele zbawienia rozpoczętym przez Chrystusa, a kontynuowanym przez Kościół natchnęły Augustyna do walki z antyczną teorią ruchu cyklicznego. Ważnym motywem tej krytyki była działalność Chrystusa jako punktu wyróż­nionego w przemianach świata, punktu zwrot­nego i niepowtarzalnego. Stanowiło to ważną przesłankę dla uzasadnienia wyjątkowej roli Kościoła w świecie. Dopiero przy ujęciu dziejów jako procesu linearnego, umożliwiającego roz­wój i pojawianie się zjawisk nowych i niepow­tarzalnych, można było zaprezentować ważność dla całej ludzkości chrześcijaństwa i jego insty­tucji.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SZUKAJĄC UZASADNIENIA

Poza tym koncepcja kreacjonizmu zakła­dała istnienie absolutnego początku świata i po­czątku dziejów. Cykliczność przemian jako zasada generalna została rozbita. Jeśli można ją spotkać u Augustyna, to tylko jako narzędzie interpretacji niezbyt znaczących fragmentów procesu dziejowego. W polemice z myślą antycz­ną wysunął też Augustyn względy moralne, zarzucając jej, że pozbawia człowieka nadziei na przyszłość i szerzy postawy pesymistyczne. Szukając uzasadnienia misji Kościoła jako in­stytucji służącej zbawieniu ludzkości, rozwiiał perspektywę dalszego rozwoju ludzkości, jei przeobrażenia aż do absolutnego końca, który Kojarzył z biblijną wizją sądu ostatecznego.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.